«Εισαγωγή στην Ανάλυση Συμπεριφοράς για Εκπαιδευτές Σκύλων»

Το παρακάτω σεμινάριο έχει ολοκληρωθεί. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!

Νέο Online Course από την ομάδα της Arcanist! 

Το Online Course «Εισαγωγή στην Ανάλυση Συμπεριφοράς για Εκπαιδευτές Σκύλων» αφορά εκπαιδευτές/τριες σκύλων αλλά και άτομα που μόλις ξεκινούν την ενασχόληση τους με την εκπαίδευση και επιθυμούν να αποκτήσουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με την Μάθηση και τη Συμπεριφορά.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα αναλυθούν εις βάθος διαφορετικά μοντέλα μάθησης, τεχνικές και μεθοδολογίες εκπαίδευσης μη ανθρώπινων ζώων, τεχνικές και μεθοδολογίες εκπαίδευσης ανθρώπων αλλά και τεχνικές μέτρησης της συμπεριφοράς. Η στόχευση του προγράμματος είναι η σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων με την πρακτική εφαρμογή τους κατά την διαδικασία της εκπαίδευσης, αλλά και η εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσων με την Συστηματική Εκπαίδευση με βάση την Ενίσχυση.

Τι είναι η Συστηματική Εκπαίδευση με βάση την Ενίσχυση;

Η Συστηματική Εκπαίδευση με βάση την Ενίσχυση είναι η πλέον σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδος εκπαίδευσης ζώων η οποία βασίζεται στην επιστημονική τεκμηρίωση των αποφάσεων και πράξεων του εκπαιδευτή/συμβούλου συμπεριφοράς, στην προτεραιοποίηση και εξασφάλιση της ευζωίας του ζώου ως στοιχειώδους παράγοντα επιτυχίας του προγράμματος εκπαίδευσης/τροποποίησης συμπεριφοράς και στην δημιουργία και καταγραφή μετρήσιμου και επιτεύξιμου πλάνου εκπαίδευσης.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν:

να χρησιμοποιούν αντικειμενικούς τρόπους μέτρησης της συχνότητας και έντασης μιας συμπεριφοράς
να αναλύουν την συμπεριφορά του ζώου συναρτήσει των ερεθισμάτων που την προκαλούν και των συνεπειών που πιθανά παράγει.
να βελτιστοποιήσουν τη αποτελεσματικότητα των ενισχυτικών και αποτρεπτικών συμβάντων κατά την εκπαίδευση.
να παράγουν δομημένα πλάνα εκπαίδευσης για απλές και σύνθετες συμπεριφορές.
να παράγουν δομημένα πλάνα εκπαίδευσης για την τροποποίηση εξαρτημένων συναισθηματικών αποκρίσεων.
να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά διαφορετικά προγράμματα ενίσχυσης.
να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν σύγχρονες τεχνικές τροποποίησης συμπεριφοράς που βασίζονται στην διαφορική ενίσχυση.
να αξιοποιούν βέλτιστες τεχνικές στην εκμάθηση συμπεριφορών σε ανθρώπους.

Η ημερομηνία έναρξης είναι η Παρασκευή 10/02/23, ώρα 19.00 και το πρόγραμμα περιλαμβάνει 9 εβδομαδιαίες online συναντήσεις. Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες/ουσες προβλέπεται να αφιερώνουν 3-4 ώρες ατομικής μελέτης ανά εβδομάδα. 

Αναλυτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων: Εισαγωγή στην Ανάλυση Συμπεριφορά για Εκπαιδευτές Σκύλων:

Μελέτη της Συμπεριφοράς
Βασική Ορολογία 
Λειτουργικές σχέσεις μεταξύ ερεθισμάτων 
Μέτρηση της συμπεριφοράς
Κλασική Εξαρτημένη Μάθηση (Classical Conditioning)
Συναρτήσεις 2 όρων 
Μεταβλητές που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της Κλασικής Μάθησης
Higher Order Conditioning – Sensitisation – Potentiation – Habituation
Counterconditioning
Απόσβεση εξαρτημένων αποκρίσεων
Κοινά Φαινόμενα της Κλασικής Μάθησης
Δευτερογενείς Ενισχυτές
Εξαρτημένες Συναισθηματικές Αποκρίσεις και Ανεπιθύμητη Συμπεριφορά
Συντελεστική Μάθηση (Operant Conditioning)
Ενίσχυση – Τιμωρία – Εξάλειψη της Ενίσχυσης
Παράμετροι που επηρεάζουν την Ενίσχυση
Παράμετροι που επηρεάζουν την Τιμωρία
Συναρτήσεις 3 όρων
Παρωθητικές Διαδικασίες
Μεταβίβαση του Διακριτικού Ελέγχου
Γενίκευση – Διάκριση
Αρχή του Premack
Απλά Προγράμματα Ενίσχυσης 
Προγράμματα Διαφορικής Ενίσχυσης
Μέθοδοι και Τεχνικές Εκμάθησης Συμπεριφορών
Τεχνικές Εκμάθησης Πρόσθιας/Οπίσθιας Συντελεστικής Αλυσίδας
Διαφορική Ενίσχυση σταδιακών προσεγγίσεων μιας τελικής συμπεριφοράς (Shaping)
Διαφορική Ενίσχυση Άλλων/ Εναλλακτικών/ Ασύμβατων Συμπεριφορών
Συστηματική Απευαισθητοποίηση
Ελάχιστα Αποτρεπτική Εκπαίδευση
Πρωτόκολλο LIMA
Συστηματική Εκπαίδευση με βάση την Ενίσχυση
Λειτουργική Αξιολόγηση 
Εκπαίδευση “χωρίς λάθη”
Δημιουργία Πλάνου Προόδου

Εισηγητής: Πέτρος Δεληγιάννης, BSc (Hons) Psychology, CPDT-KA

, , , , , ,
Scroll to Top