ΟΡΟΙΌροι & προυποθέσεις
χρήσης Ιστοσελίδας

Όροι & προυποθέσεις
χρήσης Ιστοσελίδας

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  ARCANIST.GR

Η ιστοσελίδα της Arcanist.gr τίθεται στη διάθεση των εγγεγραμμένων μελών της ως ηλεκτρονική πλατφόρμα για ενημέρωση και αγορά προϊόντων/υπηρεσιών, αλλά και στη διάθεση του κοινού για ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας. Η ιστοσελίδα μας περιέχει και Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop), για το οποίο κατ΄ ιδίαν όροι χρήσης βρίσκονται παρακάτω.

Πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Arcanist.gr, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (εφεξής χάρη συντομίας οι «Όροι»), οι οποίοι διέπουν όλο το περιεχόμενο, τη χρήση της και την παροχή υπηρεσιών μέσω της Arcanist.gr. Αν ο επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους Όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει  την ιστοσελίδα της Arcanist.gr, ενώ η χρήση της ιστοσελίδας της  Arcanist.gr συνεπάγεται την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα αυτή, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των φωτογραφιών, σχεδίων, διαγραμμάτων, σημάτων, εικόνων και κειμένων, γραφικών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων και οποιουδήποτε λογισμικού προγράμματος που διατίθεται σ’ αυτήν ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας, εν όλω ή εν μέρει, εκτός από τυχόν ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται ή/και είναι καταχωρημένο υπό τους Ελληνικούς Νόμους περί Σημάτων και Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τις Διεθνείς Συμβάσεις και όλα τα σχετικά δικαιώματα έχουν επιφυλαχθεί.

Απαγορεύεται στους χρήστες η αναπαραγωγή, ανατύπωση, διανομή, δημοσίευση, πώληση, μεταβίβαση, τροποποίηση κατά οποιονδήποτε τρόπο ή η δημιουργία παράγωγων έργων ή η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου ή δεδομένου που διατίθεται σ’ αυτήν ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Arcanist.gr.

Οποιαδήποτε πληροφορία που λαμβάνεται μέσω αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να παρουσιάζεται, να επαναδιαμορφώνεται και να τυπώνεται μόνο για την προσωπική, μη-εμπορική χρήση.

Για να ζητηθεί άδεια ή συμπληρωματική πληροφορία για τα θέματα αυτά η επικοινωνία θα γίνεται με:

Διαχειριστής Πνευματικών Δικαιωμάτων,

Arcanist.gr

Βακτριανής 37,15772, Ζωγράφου, Αττική

ή γράψτε στο e-mail: info@arcanist.gr

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της ιστοσελίδας της Arcanist.gr είναι διαθέσιμα μόνο σε δικαιοπρακτικώς ικανά άτομα που μπορούν να διαμορφώσουν νομικά δεσμευτικές συμβάσεις βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για προσωπική χρήση και υπό την προϋπόθεση πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των Όρων.

Για την πλήρη χρήση της ιστοσελίδας Arcanist.gr κάθε επισκέπτης μπορεί να δημιουργήσει ένα προσωπικό λογαριασμό και να γίνει «Εγγεγραμμένος Χρήστης» παρέχοντας στην Arcanist.gr τις παρακάτω πληροφορίες, όπως όνομα χρήστη (username), ονοματεπώνυμο, φύλο,  ημερομηνία γέννησης, σύντομη περιγραφή για το προφίλ του, κωδικό, διεύθυνση, χώρα , ηλεκτρονική διεύθυνση και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή και χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας. Κατά την εγγραφή συνιστάται η μη χρησιμοποίηση του πραγματικού ονόματος ως username, γιατί αυτό είναι ορατό από τους άλλους χρήστες. Πάντως ρητά διευκρινίζεται ότι η κατ’ αρχήν επίσκεψη και περιήγηση στην ιστοσελίδα της Arcanist.gr δεν προϋποθέτει απολύτως καμία εγγραφή, δέσμευση ή παροχή οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου από τον επισκέπτη.

Κάθε χρήστης συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και ολοκληρωμένες πληροφορίες εγγραφής για τον εαυτό του, εφόσον επιλέξει να εγγραφεί και να τις διατηρεί και ανανεώνει όταν είναι απαραίτητο, ώστε να παραμένουν αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και ολοκληρωμένες.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν παρασχεθούν από τον χρήστη πληροφορίες εγγραφής που να είναι αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και ολοκληρωμένες ή αν η Arcanist.gr έχει λόγους να υποψιάζεται ότι οι πληροφορίες εγγραφής δεν ανταποκρίνονται στα παραπάνω κριτήρια, τότε η Arcanist.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να αναστείλει το λογαριασμό του χρήστη για κάθε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση όλων ή μέρους των υπηρεσιών της.

Αν κάποιος χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να κάνει χρήση της ιστοσελίδας Arcanist.gr δεν μπορεί να τερματίσει το λογαριασμό του με δική του πρωτοβουλία, αλλά μπορεί να το ζητήσει εγγράφως από την Arcanist.gr, η οποία υποχρεούται να προβεί στη διαγραφή των προσωπικών στοιχείων του χρήστη, αλλά δικαιούται όπως διατηρήσει το αρχείο συναλλαγών του.

Κάθε χρήστης δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει τον κωδικό πρόσβασής του (password) σε τρίτους, αλλά υποχρεούται να τον διατηρεί εμπιστευτικό. Σε διαφορετική περίπτωση ευθύνεται ο ίδιος για οποιαδήποτε συναλλαγή, οφειλή, ευθύνη, πράξη ή παράλειψη πραγματοποιηθεί με τον κωδικό χρήστη του μέχρι του χρονικού σημείου αποδεδειγμένης έγγραφης ενημέρωσης της Arcanist.gr. Σε κάθε περίπτωση το βάρος απόδειξης το φέρει πάντοτε το μέλος που επικαλείται την τυχόν έλλειψη ταυτοποίησης και όχι ο έτερος συμβαλλόμενος ή η Arcanist.gr.

Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη χρήση της ιστοσελίδας της Arcanist.gr και της επιλογής των προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας της Arcanist.gr μπορούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολογία να αναστείλουν ή να τερματίσουν το λογαριασμό οποιουδήποτε χρήστη, εάν υποψιαστούν ότι έχει εμπλακεί σε παράνομη δραστηριότητα σε σχέση με την ιστοσελίδα της Arcanist.gr ή αν ο χρήστης αυτός παραβιάσει τους Όρους.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η Arcanist.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με το υλικό που παρέχεται σ’ αυτήν την ιστοσελίδα, το οποίο παρέχεται εξ ολοκλήρου “ως έχει”. Η Arcanist.gr δεν δηλώνει ούτε εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα, βασιμότητα ή καταλληλότητα για ειδικούς σκοπούς των πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας και στο μεγαλύτερο βαθμό που επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους νόμους αποποιείται των εγγυήσεων και δηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών ή εκ του νόμου εγγυήσεων ποιότητας, εμπορευσιμότητας ή καλής εκτέλεσης των πληροφοριών ή υπηρεσιών, που βασίζονται στο νόμο ή στην εμπορική πρακτική ή στα συναλλακτικά ήθη.

Η Arcanist.gr δεν φέρει την ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για δυσλειτουργία της. Συγκεκριμένα, η Arcanist.gr δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα που τυχόν επηρέασαν συναλλαγές. Η ιστοσελίδα της Arcanist.gr μπορεί προσωρινά να μην είναι διαθέσιμη μερικώς ή ολικώς, λόγω εργασιών συντήρησης ή άλλων λόγων, χωρίς ο χρήστης ή το μέλος να μπορεί να εγείρει αξιώσεις κατά της Arcanist.gr.

Η Arcanist.gr διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας αυτής, κατά οποιονδήποτε χρόνο, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και για οποιονδήποτε λόγο ή και χωρίς λόγο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Arcanist.gr δεν θα ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που τυχόν θα προκληθεί από την εμπιστοσύνη που ο χρήστης έδειξε σε πληροφορίες που αποκτήθηκαν μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε κατά παραπομπή σελίδας (linked site) ή από οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην ανανέωση των δεδομένων στην ιστοσελίδα.

Η Arcanist.gr και τα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι και εκπρόσωποί της δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και δεν θα ευθύνονται για ζημιές που προκαλούνται ή ιούς που προσβάλλουν τα εξαρτήματα των υπολογιστών ή άλλη ιδιοκτησία των χρηστών λόγω της πρόσβασης, χρήσης ή προσπέλασης αυτής της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε κατά παραπομπής σελίδας, ή λόγω «κατεβάσματος» (downloading) από τον χρήστη υλικού, δεδομένων, κειμένων, εικόνων, οπτικών ή ακουστικών δεδομένων από την ιστοσελίδα αυτή ή άλλη κατά παραπομπή ιστοσελίδα. Η Arcanist.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν εγγυάται την συνεχή, αδιατάραχτη ή ασφαλή πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση η Arcanist.gr και κανένα από τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και εκπροσώπους της δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια, απαίτηση, ζημιά ή οποιαδήποτε παρεμπίπτουσα, έμμεση, παρεπόμενη ζημία οποιασδήποτε φύσεως (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των διαφυγόντων κερδών ή των εξόδων αντικατάστασης), που βασίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη ή αλλού στο νόμο, η οποία προκαλείται από ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με: (i) οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας ή κάποιας κατά παραπομπή ιστοσελίδας ή του περιεχομένου αυτών, (ii) οποιαδήποτε αδυναμία ή καθυστέρηση (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της χρήσης ή αδυναμία χρήσης οποιουδήποτε τμήματος αυτής της ιστοσελίδας ή κατά παραπομπής ιστοσελίδας), (iii) την ενέργεια ή παράλειψη υποχρεώσεως από την Arcanist.gr, ακόμα κι αν η Arcanist.gr ήταν εν γνώσει της πιθανότητας να προκληθούν οι ζημιές αυτές.

Η Arcanist.gr ουδόλως σχετίζεται με τα τρίτα πρόσωπα που δεν σχετίζονται με αυτή και παρέχουν ή διαφημίζουν υπηρεσίες μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Κάθε απαίτηση για παράβαση ή υπερημερία σχετικά με τις υπηρεσίες που προφέρονται ή διαφημίζονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας από τρίτα πρόσωπα που δεν σχετίζονται με την Arcanist.gr περιορίζεται στις απαιτήσεις κατά των ιδίων των προσώπων που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές. Η Arcanist.gr και τα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι και εκπρόσωποί της με το παρόν αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη βασιζόμενη σε σύμβαση, αδικοπραξία, αντικειμενική εκ του νόμου ευθύνη ή άλλη, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της ευθύνης για άμεση, έμμεση, παρεμπίπτουσα, παρεπόμενη, έμμεση ζημιά σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της ευθύνης για πράξη, σφάλμα, παράλειψη, ζημιά, απώλεια, καθυστέρηση ή αντικανονικότητα που οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Δείτε την Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΔΩ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Η πρόσβαση και χρήση περιοχών αυτής της ιστοσελίδας που προστατεύονται με κωδικό περιορίζεται στους εξουσιοδοτημένους χρήστες μόνο. Τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα που θα επιχειρήσουν να έχουν πρόσβαση σ’ αυτές τις περιοχές της ιστοσελίδας μπορεί να διωχθούν νομικά.

Η Arcanist.gr επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να αποθηκεύει πληροφορίες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη με την μορφή των “cookies” ή παραπλήσιων αρχείων για να τροποποιεί την ιστοσελίδα για να ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις των χρηστών. Η Πολιτική Cookies βρίσκεται ΕΔΩ

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει παραπομπές (“links”) προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες παρέχονται αποκλειστικά για προς διευκόλυνση του χρήστη και όχι ως υιοθέτηση από την Arcanist.gr του περιεχομένου των άλλων αυτών ιστοσελίδων. Η Arcanist.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε άλλων ιστοσελίδων και δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο ή υλικό που βρίσκεται σε αυτές. Η πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες γίνεται με την ευθύνη  των ίδιων των χρηστών.

Η Arcanist.gr επιφυλάσσει για την ίδια το δικαίωμα να επιδιώξει όλες τις νόμιμες απαιτήσεις της για παράβαση των παρόντων κανόνων και Πολιτικών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να εμποδίσει την πρόσβαση από συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει και να αποκαταστήσει κάθε ζημιά της Arcanist.gr, των τρίτων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας της και των στελεχών, διευθυντών, υπαλλήλων και εκπροσώπων της για κάθε ζημιά, νόμιμη αιτία ή αξίωση, που προκαλούνται από τους χρήστες, πέραν από την ευθύνη που περιγράφεται στο παρόν ή από τρίτα πρόσωπα λόγω της χρήσεως αυτής της ιστοσελίδας από τους χρήστες.

Η Arcanist.gr επιφυλάσσει για την ίδια το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους και οι χρήστες θεωρείται ότι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται από οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους αυτούς.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις, και πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις διατάξεις κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου τεθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να είναι αποτελεσματική, αλλά οι υπόλοιποι όροι του παρόντος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεαστούν και θα συνεχίσουν να παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Οι χρήστες της ιστοσελίδας της Arcanist.gr συμφωνούν ότι υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους και με το παρόν παραιτούνται από το δικαίωμα να επικαλεστούν τις διατάξεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου της χώρας κατοικίας ή διαμονής τους. Οι χρήστες συναινούν και υποβάλλονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας για όλα τα θέματα και διαφωνίες που τυχόν θα σχετίζονται ή θα προκύψουν από την χρήση από αυτούς της ιστοσελίδας.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Εάν πιστεύετε ότι κάποιο στοιχείο στην ιστοσελίδα της Arcanist.gr παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, εμπορικά απόρρητα, δικαιώματα δημοσιότητας, δικαιώματα απεικόνισης, δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή ή κάποιο άλλο ιδιωτικό σας δικαίωμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Arcanist.gr απευθυνόμενοι:

Διεύθυνση: Βακτριανής 37, 15772, Ζωγράφου, Αττική

Τηλέφωνο: 2107005791

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@arcanist.gr

Copyright © 2021 Arcanist.gr All rights reserved.

Όροι Eshop
Arcanist (GR)

ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ARCANIST (GR)

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η ιστοσελίδα “www.arcanist.gr/shop” περιλαμβάνει την διαδικτυακή παρουσία του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) της εταιρείας μας με την επωνυμία «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ARCANIST – Δράση για την ευζωία των ζώων συντροφιάς» και με διακριτικό τίτλο «Arcanist ΚοινΣΕπ» (που θα καλείται εφεξής εν συντομία «η Εταιρεία»), με αρ. ΑΓΕΜΚΟ 000154403011, η οποία εδρεύει στην Αττική, επί της οδού Βακτριανής, αριθμ. 37, τ.κ. 15772 όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ. 996826230, τηλ. 2107005791, e-mail info@arcanist.gr

Οι παρόντες όροι χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο που διέπει κάθε συναλλαγή σχετική με τα αναφερόμενα προς πώληση προϊόντα μας που καταρτίζεται μεταξύ της Εταιρείας μας και των χρηστών που εισέρχονται στην ιστοσελίδα μας – καταναλωτών και περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης της Εταιρείας μας, βάσει του ειδικού νομικού πλαισίου που ισχύει για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και τις ρυθμίσεις του Αστικού Κώδικα και υπό την επιφύλαξη τυχόν άλλων ειδικών διατάξεων που εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση. Οι παρόντες όροι χρήσης είναι διατυπωμένοι κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό, τηρουμένων των διατάξεων της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, καθώς και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών.

Οι παρόντες όροι χρήσης είναι προσανατολισμένοι στην προστασία του καταναλωτή και πλήρως εναρμονισμένοι με την νομοθεσία για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και το ηλεκτρονικό εμπόριο (ειδικά το Π.Δ. 131/2003 περί ηλεκτρονικού εμπορίου) που ισχύει στην Ελλάδα. Η Εταιρεία οφείλει να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης σε περίπτωση μεταβολής της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να είναι συμβατοί με τη νέα νομοθεσία και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες της ιστοσελίδας για κάθε μεταβολή/ τροποποίηση των όρων χρήσης.

Οι χρήστες που εισέρχονται στην ιστοσελίδα μας και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει τους παρόντες όρους χρήσης, τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και έχουν ενημερωθεί για όλα όσα αναφέρονται σε αυτούς πριν προβούν σε οποιαδήποτε συναλλαγή με την Εταιρεία μας. Αν κάποιος χρήστης που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας δεν συμφωνεί με οποιονδήποτε από τους περιλαμβανόμενους όρους χρήσης, οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από οποιαδήποτε υπηρεσία αυτό παρέχει.

Συνεπώς, πριν προχωρήσετε στην περιήγησή σας εντός ηλεκτρονικού μας καταστήματος, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες όρους χρήσης και ότι τους αποδέχεσθε καθώς οποιαδήποτε χρήση ή/και συναλλαγή σας εφεξής με την Εταιρεία μας μέσω του Καταστήματος συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Τόσο η Εταιρεία μας όσο και οι χρήστες της ιστοσελίδας μας δηλώνουν ότι δεσμεύονται από τους παρόντες όρους χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με το περιεχόμενό τους. Εάν κάποιος χρήστης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα μας έχει οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με τους παρόντες όρους χρήσης ή χρειάζεται κάποια περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία για τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος, μπορεί να απευθύνεται στην Εταιρεία μας και να επικοινωνεί με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλ. 2107005791 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@arcanist.gr.

Σε περίπτωση που εκ παραδρομής της Εταιρείας μας, έχει καταχωρηθεί σε κάποιο προϊόν του ηλεκτρονικού μας καταστήματος οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία, όπως ενδεικτικά για την τιμή του, τα χαρακτηριστικά κ.ο.κ., η Εταιρεία δηλώνει ότι θα φροντίσει άμεσα για την διόρθωση του σφάλματος και για την ενημέρωση των χρηστών. Η Εταιρεία δηλώνει ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή εκ παραδρομής σφαλμάτων στην καταχώριση των προϊόντων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Η Εταιρεία μας στοχεύει στην άμεση και πληρέστερη εξυπηρέτηση των χρηστών που επισκέπτονται το ηλεκτρονικό κατάστημα και για το λόγο αυτό επιθυμεί την πλήρη ενημέρωσή τους για τους κάτωθι όρους χρήσης που διέπουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας, ώστε οι πελάτες μας να είναι διασφαλισμένοι. Η Εταιρεία μας παρέχει εύκολη, άμεση και συνεχή πρόσβαση στους παρόντες όρους χρήσης ΠΡΙΝ δεσμευτεί ο καταναλωτής με σύμβαση εξ αποστάσεως.

Κατά τα λοιπά, πέραν των κατωτέρω όρων χρήσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και το ηλεκτρονικό εμπόριο, έστω και αν δεν προβλέπονται στους παρόντες όρους χρήσης.

 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η Εταιρεία μας αποτελεί τον εξ αποστάσεως πωλητή (προμηθευτή) έναντι του καταναλωτή (χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.

Η Εταιρεία μας παρέχει στους χρήστες που επισκέπτονται το ηλεκτρονικό μας κατάστημα τις ακόλουθες πληροφορίες ΠΡΙΝ δεσμευτούν με σύμβαση εξ αποστάσεως με ευκρινή και κατανοητό τρόπο:

α) τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των προϊόντων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, τα οποία είναι διαθέσιμα ανά κατηγορία και ανά προϊόν. Ο χρήστης που επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να τα πληροφορηθεί ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας και κάνοντας “κλικ” στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος. Συγκεκριμένα, σε κάθε προϊόν που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας υπάρχει η φωτογραφία του, περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά του, η συνολική τιμή αυτού, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τυχόν τέλους, καθώς και τα έξοδα αποστολής του. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει μονομερώς τις τιμές των προϊόντων της, τροποποιώντας στην ιστοσελίδα της τις τιμές που υπάρχουν για το κάθε ένα προϊόν.

β) την ταυτότητα της Εταιρείας μας (εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος, κ.α.),

γ) την γεωγραφική διεύθυνση όπου η Εταιρεία μας είναι εγκατεστημένη και τον αριθμό τηλεφώνου, τηλεμοιοτυπίας (fax) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτή διαθέτει, ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος γρήγορα και αποτελεσματικά,

δ) την συνολική τιμή των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τυχόν τέλους, καθώς και όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη δαπάνη, ή όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις. Ο καταναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει επιβαρύνσεις ή άλλες τυχόν δαπάνες, για τις οποίες η Εταιρεία μας δεν έχει τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης για τις εν λόγω πρόσθετες επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες.

ε) τις διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, της προθεσμίας εντός της οποίας η εταιρεία μας αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα,

στ) όπου υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης, τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης (σύμφωνα με τον όρο 6 Ι του παρόντος). Περαιτέρω, η Εταιρεία μας παρέχει υπόδειγμα του «Έντυπου Υπαναχώρησης», το οποίο παρατίθεται στο τμήμα Β του Παραρτήματος το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας και ο καταναλωτής μπορεί να το συμπληρώσει ηλεκτρονικά.

ζ) την ύπαρξη και τους όρους κατάθεσης των χρημάτων ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον καταναλωτή, όποτε το ζητήσει η Εταιρεία μας.

Οι ανωτέρω πληροφορίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εξ αποστάσεως σύμβασης πώλησης και δεν μεταβάλλονται πλην ρητής συμφωνίας των συμβαλλομένων μέρων.

Η Εταιρεία εγγυάται ότι οι παρόντες όροι χρήσης είναι ακριβείς και εν ισχύ και ότι όλες οι πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των προϊόντων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι ακριβή και πλήρη.

Για οποιοδήποτε παράπονο ή διαμαρτυρία, οι χρήστες (καταναλωτές) μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία μας μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 2107005791 για την επίλυση προβλημάτων.

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τις διαδικτυακά καταρτιζόμενες συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της Εταιρείας μας (προμηθευτή) και των πελατών μας (καταναλωτών), όπου συναντώνται οι κατωτέρω έννοιες στους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, δίδονται οι κάτωθι ορισμοί σύμφωνα με τα άρθρο 3 του Ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών», όπως κωδικοποιήθηκε με την ΥΑ 5338/2018: Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 (Α` 191) «Προστασία των Καταναλωτών» σε ενιαίο κείμενο» και ισχύει σήμερα:

α) «Καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.

β) «Προμηθευτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο ή κάθε νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί, το οποίο ενεργεί, ακόμη και μέσω άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές του.

γ) «Σύμβαση πώλησης»: κάθε σύμβαση βάσει της οποίας ο προμηθευτής μεταβιβάζει ή αναλαμβάνει να μεταβιβάσει την κυριότητα αγαθών στον καταναλωτή, ο δε καταναλωτής καταβάλει ή αναλαμβάνει να καταβάλει το τίμημα, καθώς και κάθε σύμβαση που έχει ως αντικείμενο ταυτόχρονα την παροχή αγαθών και υπηρεσιών.

δ) «Εξ αποστάσεως σύμβαση»: κάθε σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ του προμηθευτή και του καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος πωλήσεων εξ αποστάσεως ή παροχής υπηρεσιών χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία προμηθευτή και καταναλωτή, με αποκλειστική χρήση ενός ή περισσοτέρων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως ενδεικτικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέφωνο, το φαξ ή το διαδίκτυο, μέχρι και την στιγμή σύναψης της σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί που περιέχονται στο άρθρο 3 του Ν. 2251/1994, όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει σήμερα για τις συμβάσεις πωλήσεως των αναφερόμενων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προϊόντων που καταρτίζονται μεταξύ της Εταιρείας μας και των πελατών μας.

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τον ορισμό που έχει δοθεί ανωτέρω και την ισχύουσα νομοθεσία. Δυνατότητα σύναψης έγκυρης σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, έχει ο χρήστης που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας εφόσον έχει δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Παραγγελίες οι οποίες πραγματοποιούνται από δικαιοπρακτικώς ανίκανα πρόσωπα, είναι άκυρες και δεν δεσμεύουν την Εταιρεία, επιφυλασσομένης της Εταιρείας να ζητήσει τυχόν ζημία που επήλθε από την ακυρότητα από το πρόσωπο με το οποίο συναλλάχθηκε.

Η διαδικασία της υποβολής παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

Α) Η υποβολή παραγγελίας απαιτεί την ενεργοποίηση ενός εικονιδίου επιλογής με τον τίτλο «Αγόρασέ το» κάτω από το κάθε προϊόν του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Β) Συμπλήρωση ειδικής online φόρμας παραγγελίας με όλα τα απαραίτητα στοιχεία του χρήστη, τα οποία πρέπει να είναι έγκυρα (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Γ) Την ανεπιφύλακτη αποδοχή (“I accept”) των όρων της σύμβασης πώλησης και των παρόντων όρων χρήσεως του ηλεκτρονικού καταστήματος, για τους οποίους ο χρήστης έχει προηγουμένως ενημερωθεί. Η σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως συνάπτεται με την αποδοχή του καταναλωτή εκ του νόμου.

Με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής παραγγελίας αναγράφεται σαφώς και ευανάγνωστα στην ιστοσελίδα μας κατά πόσον ισχύουν περιορισμοί στην παράδοση και ποια μέσα πληρωμής είναι δεκτά.

Αποδεκτά μέσα πληρωμής θεωρούνται:

 1. i) Οι πιστωτικές κάρτες: Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας γίνεται με την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την αποστολή της επιβεβαίωσης στον καταναλωτή, όπως αναφέρεται κατωτέρω. Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας.
 2. ii) Με αντικαταβολή τη στιγμή της παράδοσης των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής θα επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση ….ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω βημάτων της διαδικασίας υποβολής παραγγελίας, η Εταιρεία μας παρέχει άμεση επιβεβαίωση στον καταναλωτή της συναφθείσας σύμβασης εξ αποστάσεως, αποστέλλοντας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίγραφο της παραγγελίας (το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει) και το αργότερο κατά την στιγμή της παράδοσης των προϊόντων. Η ως άνω επιβεβαίωση περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που προβλέπονται στον ανωτέρω όρο 2, καθώς και την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση και αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των παρόντων όρων χρήσης.

Η παραγγελία του καταναλωτή συνεπάγεται αυτομάτως υποχρέωση πληρωμής.

Εάν πρόκειται να συναφθεί σύμβαση εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου, η Εταιρεία μας υποχρεούται να επιβεβαιώσει την προσφορά της προς τον καταναλωτή, ο οποίος δεσμεύεται μόνον όταν υπογράψει την προσφορά ή έχει στείλει την γραπτή συγκατάθεσή του. Οι επιβεβαιώσεις αυτές πρέπει να κοινοποιούνται πάνω σε σταθερό μέσο.

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η Εταιρεία μας συνεργάζεται με την εταιρεία SPEEDEX A.E. για την αποστολή των προϊόντων της. Τα προϊόντα μας αποστέλλονται μόνο εντός της Ελλάδας, με τις ανάλογες βάσει διεύθυνσης χρεώσεις αποστολής, εντός δύο εργασίμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της υποβολής της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη ή για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην αποστολή των προϊόντων, η Εταιρεία μας ενημερώνει τον καταναλωτή.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ι. Δικαίωμα υπαναχώρησης – επιστροφή χρημάτων:

Ο καταναλωτής διαθέτει προθεσμία δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση πωλήσεως, χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση, πέραν του άμεσου κόστους για την επιστροφή των προϊόντων. Η προθεσμία αυτή λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής αποκτά την φυσική κατοχή των προϊόντων.

Πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο καταναλωτής ενημερώνει την Εταιρεία μας για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Προς το σκοπό αυτό, ο καταναλωτής δύναται i) είτε να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που παρατίθεται στο τμήμα Β του Παραρτήματος του Ν. 2251/1994, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, συμπληρώνοντάς το ηλεκτρονικά, ii) είτε να κάνει οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που παρουσιάζει την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία μας κοινοποιεί άμεσα στον καταναλωτή επιβεβαίωση παραλαβής αυτής της υπαναχώρησης πάνω σε σταθερό μέσο.

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης τερματίζει τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών να εκτελέσουν την εξ αποστάσεως σύμβαση ή να συνάψουν σύμβαση εξ αποστάσεως σε περιπτώσεις που υποβλήθηκε προσφορά από τον καταναλωτή.

Η Εταιρεία μας επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η επιστροφή χρημάτων γίνεται με τα ίδια μέσα πληρωμής που είχε επιλέξει ο καταναλωτής στην αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο καταναλωτής είχε ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά και υπό τον όρο να μην επιβαρυνθεί με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων. Εάν ο καταναλωτής είχε ρητώς επιλέξει άλλο τρόπο παράδοσης από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία μας, η Εταιρεία μας δεν απαιτείται να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης.

Επισημαίνεται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, όπως και σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής διατηρεί στο ακέραιο το γενικό δικαίωμά του δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πωλήσεως και επιστροφής του προϊόντος λόγω νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και τη χρήση του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 540 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 και τις λοιπές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή και εν γένει του αγοραστή.

ΙΙ. Επιστροφές προϊόντων:

Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα προϊόντα ή να τα μεταβιβάσει στην Εταιρεία μας ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από αυτήν να λάβει αυτά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην Εταιρεία μας την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, σύμφωνα με τον ως άνω όρο. Η προθεσμία τηρείται εάν ο καταναλωτής στείλει πίσω τα αγαθά πριν την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών, εκτός αν η επιστροφή οφείλεται σε σφάλμα της Εταιρείας μας, οπότε στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνει εκείνη το κόστος της επιστροφής.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των καταναλωτών, θα πρέπει κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας, να ελέγχεται η κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα κατά τον ποιοτικό έλεγχο στο προϊόν που επεστράφη η Εταιρεία μας οφείλει να επικοινωνήσει με τον καταναλωτή για την επίλυση του ζητήματος.

Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων μόνον ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Ο καταναλωτής υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν σε άρτια κατάσταση και χωρίς να έχει αλλοιωθεί η συσκευασία του προϊόντος.

Δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται κατά τα ανωτέρω σε προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων ειδών, κατόπιν ειδικής παραγγελίας του καταναλωτή (custom made προϊόντα), καθώς και αγαθών τα οποία μπορεί να αλλοιωθούν εύκολα.

Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται στην ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας μας.

 1. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

 1. ΤΥΧΟΝ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων χρήσης δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία μας των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και όλα τα σχετικά προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των διακριτικών τίτλων και γνωρισμάτων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας μας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας μας. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας μας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και κοινοτικούς και διεθνείς νόμους. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ – COOKIES – LINKS:

Για την ασφαλή πλοήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα καθώς και για την ασφάλεια των συναλλαγών των πελατών μας με αυτό, η Εταιρεία μας λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο υιοθετώντας σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς, όπως παραδείγματος χάρη τα υψηλά επίπεδα κρυπτογράφησης τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer) της Thawte που τίθενται σε λειτουργία κατά τη διάρκεια εισαγωγής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που προσφέρουν κωδικοποιημένη επικοινωνία 256 bit.

Όπως η πλειοψηφία των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο έτσι και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στον εκάστοτε χρήστη /πελάτη πληροφορίες και καλύτερες υπηρεσίες (κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις κ.α.) καθώς και για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη/ πελάτη, αποθηκεύοντας ρυθμίσεις και επιλογές που έχετε ήδη κάνει στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ούτως ώστε αυτές να εμφανίζονται αυτόματα κατά τη διάρκεια των επόμενων επισκέψεων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να διευκολύνουν την Εταιρεία μας στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο κάνετε χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Σημειώνουμε ότι τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των χρηστών /πελατών αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Διευκρινίζεται ωστόσο, ότι μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή ο χρήστης/ πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει ήδη αποθηκευμένα cookies, να εμποδίσει την εγκατάσταση νέων cookies ή να ζητήσει την άδεια του χρήστη κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον υπολογιστή του.

Περαιτέρω, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι πιθανό να εντοπίσετε συνδέσμους (links) που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες, τις οποίες διαχειρίζονται τρίτοι ή οι οποίες ανήκουν σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με την Εταιρεία μας. Σε αυτή την περίπτωση, διευκρινίζεται ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία μας ως προς το περιεχόμενο των εν λόγω συνδεδεμένων ιστοσελίδων και τη χρήση αυτών από χρήστες/ πελάτες μας καθώς αυτές βρίσκονται εκτός ελέγχου της Εταιρείας μας. Η υπόδειξη των εν λόγω συνδέσμων δεν συνεπάγεται δήλωση της Εταιρείας μας ως προς την αξιοπιστία, ασφάλεια και περιεχόμενο αυτών, των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτών και η χρήση αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών/πελατών μας. Ως εκ τούτου, για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν ανακύψει κατά τη διάρκεια περιήγησης του χρήστη/ πελάτη μας στους εν λόγω συνδεδεμένους ιστότοπους του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή σε σχέση με συναλλαγές με αυτούς, ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία μας.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

H πολιτική επιστροφών της Εταιρείας μας είναι να δέχεται πίσω κάθε προϊόν μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα της παράδοσης του (όπως αποδεικνύεται από το έγγραφο φορτωτικής του μεταφορέα που χρησιμοποιήθηκε).

Ι. Η Εταιρεία μας αποδέχεται την ευθύνη για αποστολή λανθασμένου, κατεστραμμένου ή γενικότερα ελαττωματικού προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση η αντικατάσταση γίνεται χωρίς έξοδα χρέωσης ή ολική επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που δε συμφωνείται η αντικατάσταση.

Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας όσον αφορά την επιστροφή, σας συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε την μεταφορική εταιρεία από την οποία παραλάβατε το προϊόν με καταγραφή της κατάστασης της αποστολής, καθώς δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη σε περίπτωση που το επιστρεφόμενο προϊόν δεν φτάσει στα γραφεία μας (και άρα δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων). Ο πελάτης έχει πάντα την ευθύνη της αποστολής του προϊόντος πίσω στα γραφεία μας, καθώς ως παραλήπτης δεν είναι δυνατό η Εταιρεία μας να κάνει αναζήτηση του πακέτου σας σε οποιαδήποτε ταχυδρομική/μεταφορική.

Παρακαλούμε όπως εσωκλείσετε στο πακέτο το αίτημα σας έγγραφα για αντικατάσταση/επιστροφή χρημάτων. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικά την αίτηση υπαναχώρησης ή μπορείτε να μας καλέσετε στο 2107005791 και να μας κάνετε γνωστό αν θέλετε να αντικαταστήσετε κάποιο προϊόν ή να μας ενημερώσετε για τυχόν παράπονα σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

ΙΙ. Για επιστροφή μη λανθασμένου, μη κατεστραμμένου ή γενικότερα μη ελαττωματικού προϊόντος, ο πελάτης αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής της επιστροφής.

Πριν επιστρέψετε ένα μη λανθασμένο, μη κατεστραμμένο ή γενικότερα μη ελαττωματικό προϊόν, παρακαλούμε ελέγξτε αν τηρούνται βασικές απαιτήσεις της πολιτικής επιστροφών της Εταιρείας μας:

 • To προϊόν είναι σε κατάσταση που μπορεί να μεταπωληθεί (με τα καρτελάκια του κατασκευαστή, χωρίς φθορά, λερώματα, κλπ.)
 • Το προϊόν δεν έχει “προσωποποιηθεί” (δεν έχει τυπωθεί κάποιο όνομα ή/και αριθμός, δεν έχουν τοποθετηθεί σηματάκια, κλπ.)
 • Το προϊόν δεν ήταν σε προσφορά κατά τη στιγμή της αγοράς.
 • Έχετε στην κατοχή σας την απόδειξη (ή τιμολόγιο) για να την προσκομίσετε με την επιστροφή.

Αν το προϊόν τηρεί τα παραπάνω κριτήρια, μπορείτε ελεύθερα να το αποστείλετε πίσω σε εμάς για αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να μη δεχτούμε την επιστροφή.

Αντικατάσταση είναι δυνατή μόνο για ίδιο προϊόν.

ΙΙΙ. Η διεύθυνση για τις επιστροφές είναι: Βακτριανής 37, 15772, Αθήνα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν κάθε επιστροφή είναι απαραίτητη η επικοινωνία (μέσω e-mail ή τηλεφώνου) μαζί μας, και η συγκατάθεση μας για την επιστροφή που θέλετε να κάνετε. Σε κάθε άλλη περίπτωση η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή της επιστροφής σας.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να συμπεριλάβετε την απόδειξη (ή τιμολόγιο) που σας είχε αποσταλεί με το πακέτο που λάβατε από την Εταιρεία μας, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία επιστροφής (σε αντίθετη περίπτωση, στην οποία δεν έχετε το σχετικό παραστατικό, δεν είναι δυνατή η επιστροφή προϊόντων).

ΙV. Παραγγελίες που δεν παραδόθηκαν

Σε περίπτωση που μία παραγγελία δεν παραδόθηκε λόγω υπαιτιότητας του παραλήπτη, είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων (σε πληρωμές με πιστωτική κάρτα) για την αξία του προϊόντος, από τη στιγμή που το πακέτο επιστραφεί στην Εταιρεία μας. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων όσον αφορά το κόστος αποστολής. Επίσης, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων για προϊόν το οποίο έχει προσωποποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. αν χαραχθεί ή τυπωθεί).

 1. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα

Με Αντικαταβολή

 1. Με Πιστωτική Κάρτα

Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις με χρέωση πιστωτικής (Visa, Maestro, Mastercard, American Express) είτε χρεωστικής είτε προπληρωμένης κάρτας εκδόσεως ανεγνωρισμένης Ελληνικής ή αλλοδαπής Τράπεζας, την οποία αποδέχεται προς συναλλαγή η Εταιρεία μας. Η εξόφληση γίνεται εφάπαξ.

Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της κατά την έγκριση και αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας που συνεπάγεται την κατάρτιση της πώλησης (η χρέωση μπορεί να γίνει τότε ακόμα και στην περίπτωση που κάποιο ή κάποια από τα είδη δεν είναι άμεσα διαθέσιμα και πρέπει να παραγγελθούν από προμηθευτές). Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος.

 1. Με Αντικαταβολή

Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις μέσω αντικαταβολής δηλαδή με την καταβολή του οφειλομένου ποσού στον εξουσιοδοτημένο προς είσπραξη, διανομέα της Εταιρείας κατά την παράδοση των πωληθέντων στον δηλωθέντα στην παραγγελία, τόπο παράδοσης. Για όλες τις πωλήσεις με καταβολή του τιμήματος με αντικαταβολή, η επιβεβαίωση και αποδοχή της παραγγελίας γίνεται όπως σε όλες τις περιπτώσεις εγγράφως (ηλεκτρονική αλληλογραφία – email) αλλά στην περίπτωση αυτή, επιπρόσθετα γίνεται και τηλεφωνική επιβεβαίωση, απευθείας με τον πελάτη.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας μας και γενικώς οι συναλλαγές που συνάπτονται μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών της διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Δείτε την Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΔΩ

ΤΜΗΜΑ Β` Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

– Προς Arcanist ΚοινΣΕπ, Βακτριανής 37,15772, Αθήνα, info@arcanist.gr:

– Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβαση μου/ μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

– Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)/που παρελήφθη(-σαν) στις (*)

– Όνομα καταναλωτή(-ών)

– Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)

– Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

– Ημερομηνία_________

Όροι Eshop
Arcanist (GR)
https://arcanist.gr/wp-content/uploads/2020/09/arcanistlogo_black-e1612541902514.png
Arcanist

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας “Arcanist”. Δράση για την ευζωΐα των ζώων συντροφιάς

Πληροφορίες
Βακτριανής 37, Ζωγράφου
Τα νέα μας

  elGreek
  GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner